สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประชุมระดมความเห็นในการดำเนินการด้านบริการสุขภาพ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในการประชุมร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี, นายศิริชัย มาโนช และนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ร่วมให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2569) ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน และตัวชี้วัด รวมทั้งโครงการสำคัญต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยที่ประชุมมีการปรึกษาหารือและเสนอแนะแนวทางด้านการบริหารจัดการ การศึกษาค้นคว้า วิจัย การดำเนินการทางด้านการบริการสุขภาพ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 

ที่มา : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  359 ครั้ง