คณะทํางานความร่วมมือด้านการวิจัยฯ สํานักวิชาการจัดการ ร่วมกับ สพพ. ได้ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน เพื่อกําหนดแนวทางและประเด็นการดําเนินงานด้านการวิจัยร่วมกัน

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะทํางานความร่วมมือด้านการวิจัยฯ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับคณะทํางานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล ประธานคณะทํางานฯ ได้ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์(Virtual Meeting) เพื่อกําหนดแนวทางและประเด็น การดําเนินงานด้านการวิจัยร่วมกัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง โครงการจัดฝึกอบรม (Capacity Building) ในการพัฒนาทักษะการทํางานด้านการวิจัยของบุคลากร สพพ. และการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหัวข้องานรายงานการศึกษาวิจัยของ สพพ. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank) ทั้งนี้ การประชุมหารือดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (MOU) ระหว่างสพพ. กับ สํานักวิชาการจัดการ มฟล.

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  256 ครั้ง