มฟล. จัดอบรม "การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์" ให้พนักงานพร้อมเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ส่วนการเจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)" ให้กับพนักงานสายปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนลิน สิงขรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรผู้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอารมณ์ โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรม 50 คน ณ ห้อง ES1 – 323 อาคาร M-Square 

การอบรมดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ มุ่งหวังให้บุคลากรมีความสามารถในการเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลง และปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยการนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์มาช่วยเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคล การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
 

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่  |  428 ครั้ง