มฟล. จับมือ วช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง และเครื่องเก็บพิษผึ้ง” ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าฟังจำนวนมาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กล่องอนุบาลนางพญาผึ้ง และเครื่องเก็บพิษผึ้ง เป็นโครงการที่ วช.สนับสนุนทุนให้กับ มฟล. โดยมีอาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. และคณะเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื่องจากพบว่า เกษตรกรมีการเพาะพันธุ์ผึ้งนางพญาเพื่อขยายจำนวนรังผึ้งยังประสบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย หลังจากเพาะพันธุ์ผึ้งนางพญาแล้วยังคงมีการอนุบาลผึ้งต่อเนื่องในกล่องผึ้งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผึ้งในการขยายจำนวนรังได้ช้าและมีอัตราความสำเร็จที่ต่ำ และยังพบว่าในท้องตลาดมีการผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและเสริมอาหารเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้ในภาวะที่ไม่แน่นอน และเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มักจะเก็บผลิตผลจากผึ้งส่งขายสู่พ่อค้าคนกลางโดยตรงเพื่อลดปัญหาทางการตลาด เพราะขาดความรู้ในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงได้มุ่งเน้นนำองค์ความรู้จากการวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ประกอบการได้รับความรู้ และทักษะการเลี้ยงผึ้งสมัยใหม่ และวิธีการเก็บพิษผึ้งจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

 

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisut Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 270 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์