ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


------------------------------------------------------

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ ให้บริการสิ่งอำนวย ความสะดวก บริเวณชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 ขนาด 21 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านค้า

     ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด กำหนดการรับสมัครดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
  2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
  3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

     ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียดพร้อม รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 1506 ครั้ง