ผู้บริหาร มฟล. เข้าร่วม Workshop : Strategic Roadmap ขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วม Workshop กิจกรรมจัดทำแผนที่นำทาง (Strategic Roadmap) โดยมี อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นประธานในงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงการ  Flagship Smart University เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็น Smart University ด้วยกระบวนการ Agile Organization Management ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง (ME-518) ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square

โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2565 โดยวางแผนดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง สิ้นสุดในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้บุกเบิกด้านการทำ Enterprise Architecture ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้จริงให้กับหน่วยงานขนาดใหญ่หลายแห่งทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

สำหรับกิจกรรมจัดทำแผนที่นำทาง (Strategic Roadmap) เป็นกิจกรรมครั้งที่ 6 และเป็นกิจกรรมออนไซต์ครั้งแรกของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะเรียนรู้การทำแผนที่นำทางเพื่อกำหนดความสำเร็จให้ออกมาเป็นความสำเร็จระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว รวมถึงการวางแผนการเรียนรู้ทักษะสำคัญในด้านต่าง ๆ ที่บุคลากรจำเป็นต้องใช้ ตั้งแต่การรับมือกับสถาการณ์วิกฤติ เพื่อใช้ในการมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน

โครงการฯ ดังกล่าวมุ่งหวังให้การบริหารกระบวนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน จัดการโครงการที่ต้องนำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทีมงานยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็น Self-Management Team สร้างความเป็นเจ้าของงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงเรียนรู้หลักการสื่อสารของผู้นำที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Value Co-Creation) เพื่อพัฒนาให้ มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

  • 964 ครั้ง
  • #Smart University