คณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

คณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหาร จากสำนักวิชา และหน่วยงานสนับสนุนดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และศูนย์บริการวิชาการ

โดยมีนางกมลชนก คำแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ในการนำเสนอ ร่างกิจกรรมการบริการวิชาการ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ของตำบลแม่ข้าวต้ม ทั้งนี้ร่วมระดมความคิดเห็น กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในการออกแบบ วางแผนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในที่ประชุม หลังจากร่วมระดมวางแผนและนำเสนอในแต่ละด้านแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มได้กล่าวสรุปประเด็นปัญหาจากบริบทในแต่ละด้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

#MFUConnect

#MFUToday

#CASMFU

#SMARTCAS

  • 274 ครั้ง