U2T ต.ท่าสุด (Top3 โครงการเด่นด้านสิ่งแวดล้อม) ร่วมแลกเปลี่ยนผลสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tumbol : U2T)  ได้นำคณะทำงานกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมตำบลท่าสุด ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tumbol : U2T) ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าโครงการ  U2T ตำบลท่าสุด นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์ นักวิจัยศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) และนางฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา ผู้ประสานงานโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลท่าสุด นำโดย นายพชรพง ทุมมาศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tumbol : U2T)

ซึ่งตำบลท่าสุดเป็นตำบลที่ได้รับการประกาศเป็นตำบล Top3 ประเภทการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน) ของโครงการเด่น (Top100 U2T Projects by EnT) ของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกได้อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในแต่ละประเภทกิจกรรม ทั้ง 5 ประเภทกิจกรรม และให้ทีมวิจัยสังเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อไปใช้เป็นต้นแบบและใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินการต่อไปในอนาคต

  • 447 ครั้ง