ศูนย์บริการวิชาการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 1/2565

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

          วันที่ 24  พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายสุชาติ  รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุม อาทิ การหารือถึงทิศทางเครือข่าย คบอ. เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ การพิจารณาขอจดทะเบียน คบอ. เป็นสมาคมวิชาชีพ การขอตำแหน่งวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น/non-degree ด้าน Lifelong Education การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ คบอ. และ การเป็นเจ้าภาพการประชุม คบอ. ในครั้งถัดไป ดังนี้
     • ครั้งที่ 2/2565 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ซึ่งตรงกับการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านบริการวิชาการสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     • ครั้งที่ 1/2566 ภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงเดือนมกราคม 2566 
     • ครั้งที่ 2/2566 ภาคตะวันออก โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

  • 1657 ครั้ง