คณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลท่าสุด

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

คณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลท่าสุด โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหาร จากสำนักวิชา และหน่วยงานสนับสนุนดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา และศูนย์บริการวิชาการ

 

นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณะทำงานโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ในการนำเสนอ ร่างกิจกรรมการบริการวิชาการ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ของตำบลท่าสุด ทั้งนี้มีกิจกรรมร่วมระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสุด ในการออกแบบ วางแผนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลท่าสุด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม ระดมความคิดเห็นวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  ศรีบุรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด เป็นประธานในที่ประชุม หลังจากร่วมระดมวางแผนและนำเสนอในแต่ละด้านแล้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด นายพชรพง  ทุมมาศ ได้กล่าวสรุปประเด็นปัญหาจากบริบทในแต่ละด้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสุด

#MFUConnect

#MFUToday

#CASMFU

#SMARTCAS

  • 1761 ครั้ง