รพศ.มฟล.เตรียมปรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แจ้งเตรียมปรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดเป็นแบบผู้ป่วยโรคประจำถิ่น ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข - ปิด CI หรือ Community Isolation ที่ ลำดวน 2 และ 4 มหาวิทยาลัยเปิด MFU Quarantine เพื่อนักศึกษากรณีแพทย์แนะนำให้กักตัว
.
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แจ้งว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เตรียมปรับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด19 สู่โรคประจำถิ่น ตามหลักเกณฑ์การให้บริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
1.    ผู้ป่วยโรคโควิด19 กลุ่มไม่มีอาการหรือสบายดีและกลุ่มมีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอด อักเสบ (กลุ่มสีเขียว) พิจารณาให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้าน OPSI (OPD Self Isolation) โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ปิดหอผู้ป่วย Cohort Ward ชั้น 9 ซึ่งเปิดรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
2.    ผู้ป่วยโรคโควิด19  กลุ่มมีอาการรุนแรงหรือมีโรคร่วม ปอดอักเสบ พิจารณาให้การรักษา แบบผู้ป่วยใน โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หอผู้ป่วย Cohort Ward ชั้น 8B โดยเปิดรับดูแลผู้ป่วยจำนวน 15 เตียง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
3.    โรงพยาบาลฯ ปิดให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่ CI หรือ Community Isolation ที่ ลำดวน 2 และ 4 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แล้วพบว่ามีผลเป็นบวก ให้แจ้งผลการตรวจผ่าน MFU START โดยส่วนพัฒนานักศึกษาจะติดต่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยโรงพยาบาลฯ จะเปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา 09.30 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น. 
3.1    กรณีนักศึกษาที่พักหอพักนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อแพทย์พิจารณาให้นักศึกษาเข้าระบบรักษาแบบ HI (Home Isolation) หรือ OPSI (OPD Self Isolation) นักศึกษาต้องแจ้งแก่เจ้าของสถานที่พัก และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2    กรณีนักศึกษาที่พักหอในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้นักศึกษากักตัว ณ MFU Quarantine ตามระยะเวลาที่แพทย์ลงความเห็น 
.
ทั้งนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีความประสงค์ขอใบรับรองแพทย์เย์พื่อใช้ประกอบการขอลาเรียนหรือลาสอบหรือลางาน ให้แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ณ จุดตรวจ โดยระบุเหตุผลการขอรับใบรับรองแพทย์ให้ชัดเจน 
 

 |   |  1352 ครั้ง