U2T-MFU ร่วมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปี 2564 ภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tumbol : U2T) ได้นำคณะทำงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tumbol : U2T) ประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและหัวหน้าโครงการ U2T ตำบลนางแล
  • นางดารุนันท์ นันตา ผู้ประสานงานโครงการ
  • นางจุฑามาศ บุญศรี  ผู้ช่วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนางแล
  • ผู้รับจ้างงาน U2T ตำบลนางแล ได้แก่ นางรัชนีกร  จิรสุขไพสิฐ  เจ้าหน้าที่ U2T (ประชาชน) นางสาวสุภาพร  ศรีนวล เจ้าหน้าที่ U2T (บัณฑิต) นางสาวปาริญ ณ รังษี เจ้าหน้าที่ U2T (นักศึกษา)

ซึ่งตำบลนางแลถือว่าเป็นตำบลที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปี 2564 ภาคเหนือ (พื้นที่ดำเนินการโครงการ U2T จังหวัดพะเยาและเชียงราย) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักราช ฟ้าขาว ประธานคณะทำงานถอดบทเรียนฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ

เพื่อถอดองค์ความรู้จากผลการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานถอดบทเรียนโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักราช ฟ้าขาว ประธานคณะทำงานถอดบทเรียนฯ ได้กล่าวชื่นชมในความตั้งใจ และทุ่มเทในการทำงาน รวมถึงวิธีการและกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่สามารถขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และอยากให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำงานต่อยอดของชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  • 1670 ครั้ง