มฟล.สู่ชุมชน ร่วมคิดร่วมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการร่วมแชร์แนวคิด การดึงจุดเด่นสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น เชื่อมโยงผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านชาติพันธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และนายเกียรติพิพัฒน์ มามูล เจ้าหน้าที่ออกแบบ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครง จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้ให้ชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน

  • 1552 ครั้ง