การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนสมัยใหม่ฯ (การประยุกต์ใช้และศึกษาผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ)

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

ศูนย์บริการวิชาการ และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนสมัยใหม่เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ กระบวนการ PLC กับการพัฒนาครูและผู้เรียน บรรยายโดยนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การประยุกต์เครื่องมือและแอปพลิเคชันในบทเรียนและการนำไปใช้งานในชั้นเรียน บรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บรรยายโดยอาจารย์ ดร.อติมา แก้วสอาด รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและถ่ายทอดการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ซึ่งได้รับความสนใจจากครูผู้ช่วยและครูแกนนำของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย จำนวน 102 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจกระบวนการ PLC และนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาทักษะและเรียนรู้ของครูผู้สอน สามารถนำไปปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนซึ่งนำไปสู่การขอเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะของคุณครูต่อไป

  • 1610 ครั้ง