กิจกรรมติดตามการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ EEC

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

คณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน) ในระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อยกระดับการจัดการให้การศึกษาสู่ระดับสากลในการใช้ภาษาต่างประเทศ  นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายสุชาติ รัตนโรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอน นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ร่วมดำเนินกิจกรรมติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ สาระวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทั้งครูผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

  • 1527 ครั้ง