มฟล. เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ "สถานศึกษาคุณธรรม" จากผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ประเภท "สถานศึกษาคุณธรรม" ภายในพิธีประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย : ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม " จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานและมอบประกาศเกียรติคุณฯ ให้กับหน่วยงาน 13 ประเภท 42 หน่วยงาน

ภายในงานมีกิจกรรมเวทีวิชาการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “3 ปี ชาวเชียงรายได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” เป็นต้น 

 |   |  454 ครั้ง