อว. เยี่ยมชมโครงการ U2T มฟล. ประชุมถอดบทเรียนร่วมนักวิจัย-ผู้นำชุมชน-ประชาชน เตรียมเร่งเครื่องสู่เฟส 2 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทุกตำบลทั่วไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ U2T โดย มฟล. ที่ตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย และร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการ 2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดเชียงราย” โดยมี ผศ. ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. และหัวหน้าโครงการ U2T ต.ท่าสุด กล่าวต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือเฟส 1 ที่ มฟล. รับผิดชอบพื้นที่ 15 ตำบล ของจังหวัดเชียงรายในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมี นางเพลินจิตต์ ศรีบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด นำเสนอบทบาทของเทศบาลในการทำงานร่วมกับ U2T นายสุนทร ยวนตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 นำเสนอการจัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้านนำร่อง ตำบลท่าสุด และการดำเนินงานการรับซื้อขยะของชุมชนหมู่ที่ 9

    ในการประชุมนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในเฟสแรก รวมทั้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือเฟส 2 ที่ขยายการดำเนินโครงการไปยัง 7,435 ตำบลหรือทุกตำบลทั่วประเทศไทย โดย มฟล. รับผิดชอบพื้นที่เพิ่มเป็น 27 ตำบลในจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นทางคณะได้เยี่ยมชมครัวเรือนตัวอย่างในการคัดแยกขยะ เมื่อเสร็จจสิ้นการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของ ต.ท่าสุด ทางคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อนเดินทางกลับที่พัก

   ผศ. ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. ได้กล่าวในการประชุมว่า โครงการ U2T เป็นโครงการดี ๆ ที่ทางกระทรวง อว. ได้มีการดำเนินการในช่วงที่ประเทศกำลังประสบปัญหากับความยากลำบาก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้นำงบประมาณจากโครงการฯ และความรู้ของทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลผลิตของมหาวิทยาลัยคือนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ U2T รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับการจ้างงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกัน ได้เข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน ตอบโจทย์ต่างๆ ที่กระทรวงตั้งไว้กับโครงการ U2T

 |   |  U2T MFU ศูนย์บริการวิชาการ  |  558 ครั้ง