สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ร่วมกับ Heinrich Böll Stiftung จัดเสวนาวิชาการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศโดยมีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม (สำนักงานกรุงเทพฯ) อาคารปัญจภูมิ กรุงเทพฯ ได้จัดงานเสวนาวิชาการในด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ในหัวข้อ A  Hybrid Panel "Paradigm Shift in International Development towards SDGs and the 2030 New Global Agenda (5Ps - People, Planet, Prosperity, Partnership, Peace)” ร่วมกับ Heinrich Böll Stiftung (สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สหพันธ์รัฐเยอรมนี  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภูมิศาสาตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Gadjah Mada Univeristy ประเทศอินโดนีเซีย และ Asian Univeristy for Women ประเทศบังคลาเทศ เข้าร่วมการเสวนา ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฉลองรัฐ  เจริญศรี ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ได้กล่าวเปิดการเสวนา โดยมีอาจารย์ ดร.จารุวรรณ หัตถผสุ เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนาดังกล่าวเป็นเวทีที่นักวิชาการแต่ละท่านให้ภาพมุมมองการพัฒนาในมิติของมนุษย์ (Peopel) สิ่งแวดล้อม (Plannet)เศรษฐกิจ (Prosperity) ความร่วมมือ (Parnetship) และสันติภาพ (Peace) โดยเปิดให้นักศึกษา และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าและบุคลากรขององค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมรับฟัง

ผู้สนใจสามารถรับชมบันทึกงานเสวนาดังกล่าวได้จาก ASEAN Studies MFU https://www.facebook.com/ASEANMFU/videos/2551155415021521/ 
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 71 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม