มฟล. เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ "ครูต้นแบบ" ECC

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ “โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ-จีน) ในระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อยกระดับการจัดการให้การศึกษาสู่ระดับสากลในการใช้ภาษาต่างประเทศ” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) โดยมี ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนากำลังคน ด้านการศึกษา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอัตรากำลังด้านบุคลากรการศึกษาในพื้นที่ EEC ด้วยการสร้าง Model teacher "ครูต้นแบบ" การจัดการเรียนการสอนสาระวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ผ่านกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC คณะทำงาน ประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา และผู้ทรงคณวุฒิด้านการศึกษา 
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการของ "ครูต้นแบบ" จำนวน 30 คน เพื่อเป็นเวทีให้ครูได้มีโอกาสได้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการตกผลึกองค์ความรู้ภายใต้โครงการ นำมาสู่แผนการจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งครูผู้สอน นักเรียนในชั้นเรียนตลอดจนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีพิธีปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวในระยะที่ 1 นี้ และมอบรางวัลครูต้นแบบดีเด่นสาระวิชาภาษาอังกฤษ - จีน  3 รางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูต้นแบบได้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังหลักในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกต่อไปในอนาคต
 

 |   |  ศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา  |  465 ครั้ง