มฟล.ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทยอยเดินทางมาจากทั่วประเทศ เตรียมร่วมกิจกรรม ‘How to Live and Learn on Campus 2022’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ได้เข้ามารายตัวเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 เพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม ‘How to Live and Learn on Campus 2022’ ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมพร้อมทั้งการใช้ชีวิตทั้งการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และหลังจากนั้นบางส่วนต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนในหลักสูตรเร่งรัด เพื่อพร้อมเริ่มต้นเข้าเรียนชั้นปี 1 ในวันเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีนักศึกษาและผู้ปกครองทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรม ‘อธิการบดีพบผู้ปกครอง’ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมสมเด็จย่า โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ว่าขอต้อนรับอย่างเป็นทางการสู่รั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งได้ระบุว่าการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 นี้เป็นแบบ On Site 100% ทั้งนักศึกษาและอาจารย์จะจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง โดยใช้เทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอนช่วยเสริมตามความเหมาะสม
.
จากนั้นได้บรรยายถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสืบสานปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ ‘ปลูกป่าสร้างคน’ ตลอดจนการมุ่ง ‘สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม’ โดยการบ่มเพาะนักศึกษา มีทั้งในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตามกรอบสาขาวิชาต่างๆ แล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเสริมสร้าง MFU Character หรือสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นผู้มีความรู้ดี ภาษาเด่น เป็นผู้นำ และทำงานในสังคมในสังคมต่างวัฒนธรรมได้ รวมถึง Soft Skills Development ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร การสื่อสารเชิงบวก การทำงานเป็นทีม เป็นต้น 
.
นอกจากพื้นที่การเรียนการสอนหลักแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ไว้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Learning Space, Learning Innovation Space หรือ Networking Space เป็นต้น ตลอดจนกจัดให้มีหน่วยบริการนักศึกษาแบบครบวงจรใช้ชื่อว่า M4U ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาได้แก่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี พร้อมพื้นที่กิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษา
.
อธิการบดี ยังได้กล่าวกับผู้ปกครองในหลายประเด็นเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ‘จะไม่มีนักศึกษาคนใดออกจากการศึกษาเพราะความยากจน’ ตามแนวคิดที่อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท ทั้งทุนกู้ยืม ทุนให้เปล่า หรือเงินยืมแบบฉุกเฉิน ตลอดจนคูปองอาหาร สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น เปิดยื่นความประสงค์ที่ฝ่ายทุน ส่วนพัฒนานักศึกษา
.
และสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในส่วนของสุขภาพทั่วไปและโควิด-19 นั้น มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโควิดอยู่แล้ว ทั้งมหาวิทยาลัยยังเปิด MFU Quarantine สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ต้องการกักตัว หลังมีผลตรวจเอทีเคเป็นบวก 
.
สำหรับกิจกรรมรับน้อง อธิการบดี ระบุว่าจะไม่มีกิจกรรมรับน้อง ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชา  โดยกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้องใหม่อนุญาตให้จัดเฉพาะกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความรู้สึกเป็นพี่น้อง อย่างกิจกรรมปลูกต้นไม้หรือกิจกรรมจิตอาสา 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1044 ครั้ง