MFU Wellness Center จับมือ ฟูจิฟิล์ม ออกหน่วยตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล 

หมวดหมู่ข่าว: Update - Wellncess Center ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มฟล. (MFU Wellness Center) ให้การต้อนรับ มร.โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร.ยูโตะ คุมาไก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และ นายฐาปกรณ์ จิตติเลิศวุฒิ หัวหน้าหน่วยธุรกิจการแพทย์ บริษัท ฟูจิฟิล์ม(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกล จ.เชียงราย” ในพื้นที่บ้านเล่าลิ่ว และบ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

โครงการตรวจสุขภาพดังกล่าว MFU Wellness Center จัดขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคสำหรับชาวเขาและชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติ ในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังมอบโอกาส ให้กลุ่มประชากรดังกล่าวสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ 

ในโอกาสนี้ บริษัทฟูจิฟิล์มได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์มาช่วยสนับสนุน MFU Wellness Center ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุกด้วยเครื่องเอกซเรย์ FDR XAir  ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก (มีน้ำหนักเพียง 3.5 กก.) และพกพาสะดวก ช่วยเสริมประสิทธิภาพการตรวจสุขภาพ เพื่อเข้าถึงผู้ป่วยวัณโรคและโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดอื่น ๆ ในพื้นที่ห่างไกลที่รถเอกซเรย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังมีชุดตรวจ ATK ทางการแพทย์ที่สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสได้แม้มีปริมาณเชื้อเพียงเล็กน้อย และมีความแม่นยำสูง ร่วมในโครงการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อีกด้วย ฟูจิฟิล์มมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสังคม ด้วยการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตามแคมเปญของบริษัท “NEVER STOP” เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
 

 |   |  MFU Wellness Center  |  344 ครั้ง