มฟล. จัดอบรม Lean Management ให้บุคลากรเพื่อปรับใช้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lean Management ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมพวงชมพู - พู่ระหง อาคาร E-Park ร่วมกับการจัดอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มาเป็นวิทยากร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม

การอบรมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย ได้ชี้ให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการ Lean กระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นบริหารข้อมูล เวลา การลงมือปฏิบัติงาน ว่าสิ่งใดที่เป็นคุณค่า เพื่อประโยชน์ในการทำงานสูงสุด โดยยกตัวอย่างของการปรับระบบในโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ที่ต้องก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการจัดระบบให้กับเจ้าหน้าที่ได้นำไปปรับใช้  ในภาคบ่ายได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และฝ่ายซ่อมบำรุงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามถึงกระบวนการคิด วิธีปรับการทำงานจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

 |   |  ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  |  406 ครั้ง