มฟล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรายงานตัว เจ้าหน้าที่โครงการ U2T for BCG

หมวดหมู่ข่าว: อบรมสัมมนา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรายงานตัวสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ

การดำเนินโครงการ U2T for BCG เป็นการบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาทิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันชาและกาแฟ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ รวมถึงการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนั้นต่อไปได้ในอนาคต

ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศฯ นี้มีเจ้าหน้าที่โครงการกว่า 200 ท่าน เข้าร่วมเพื่อรับฟังแนวทางและร่วมกันวางแผนในดำเนินงานภายใต้โครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ 27 ตำบล ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565

  • 797 ครั้ง