สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023 ภายใต้หัวข้อ “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals” 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “the Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) โดยมีกำหนดการจัดประชุมระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้หัวข้อ  “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals” 

งานประชุมวิชาการ PACCON เป็นกิจกรรมที่สําคัญ และมีกําหนดจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ถือเป็นเวทีให้นักวิจัยด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมให้ดีขึ้นอยางยั่งยืนต่อไป

สำหรับ PACCON 2023 นี้ ได้รับเกียรติจากนักวิจัยผู้มีผลงานยอดเยี่ยมระดับโลกมาบรรยายในส่วนของ Plenary lectures ได้แก่ Prof. Dr. David W.C. MacMillan, Nobel Laureate in Chemistry 2021, Princeton University, USA; Prof. Dr. Raymond J. Andersen, University of British Columbia, Canada and Prof. Dr. Paul D. Topham, Aston University, United Kingdom.
หัวข้อย่อยในการประชุมแบ่งเป็น
AC - Analytical Chemistry
CC - Catalytic Chemistry
CE - Chemical Education
EE - Environmental Chemistry and Renewable Energy
FA - Food and Agricultural Chemistry
IC - Inorganic Chemistry
IE - Industrial and Engineering Chemistry
MN - Material Chemistry and Nanotechnology
NP - Natural Products, Biological Chemistry and Chemical Biology
OM - Organic Synthesis and Medicinal Chemistry
PC - Polymer Chemistry and Bio-based materials
PT - Physical and Theoretical Chemistry

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม https://paccon2023.mfu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5391 6778 Email: paccon2023@mfu.ac.th

  • 3789 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #ประชุมวิชาการ