นายกสภามฟล.ปาฐกถาพิเศษ ‘ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานเสวนาวิชาการพิเศษ เรื่อง ‘ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน’ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน’ โดย ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ในพิธีเปิดกิจกรรมมี ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กล่าวรายงาน ก่อนที่ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ได้กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy 613 บริษัทที่ปรึกษาให้กับองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานของรัฐ ในการลงทุนทำธุรกิจระหว่างไทยกับจีน รวมถึงระหว่างยุโรปกับจีนด้วย พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์  และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
.
การเสวนาพิเศษนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์ภาษาและวํมนธรรมจีนสิรินธร สำนักวิชาจีนวิทยา และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสเริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ แบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกด้านจีนศึกษา รวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประเทศจีน และนำไปสู่การเสิรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจีนในแง่มุมต่างๆ และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงข้อมูลที่น่าสนใจนี้ ตลอดจนส่งเสริและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างจีน-ไทยให้สืบไป 
.
ทั้งนี้โครงการเสวนาวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5  ( 2565-2569) อันมีเป้าหมายจัดตั้ง ‘ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง’ เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาจีน รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
.
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวตอนหนึ่งในการการปาฐกถาพิเศษถึงประวัติศาสตร์บางส่วนของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับความสัมพันธ์ที่มีต่อจีน ที่มาของการเริ่มต้นจนถึงการเกิดขึ้นของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและความร่วมมือ การสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งยังได้ระบุว่าดีใจที่นักศึกษาเข้ามาฟังกันจำนวนมาก ขอให้ฟังเป็นแนวคิดว่าอนาคตเราจะเดินไปอย่างไรกับชาติมหาอำนาจนี้  

.
“ทำอย่างไรจึงจะอยู่กับจีนได้อย่างสันติ มีความสุขและยั่งยืน ทั่วโลกจับตามองอยู่ไม่เฉพาะไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความสำคัญกับจีนมากว่า 22 ปี เป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่เข้าไปขอจับมือกับจีน เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ไมตรีกับจีน วันนั้นยังไม่ค่อยมีใครเห็นความสำคัญของจีน ผมเดินทางไปจีนในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปกับ นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทยในเวลานั้น เพื่อต้องการสร้างไมตรีกับจีน โดยมี มิตรภาพ น้ำใจ ไมตรี เป็นคีย์เวิร์ดของการสนทนาในครั้งนั้น เราขอรัฐบาลจีนดำเนินการจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับการสอนและการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในไทย ตอนนั้นยังไม่มีได้ตั้งชื่อสถาบัน รัฐบาลจีนตกลงในหลักการและใช้เวลา 1 ปี จึงจะอนุมัติและจัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” นายสภามหาวิทยาลัย เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับจีน ก่อนเจริญเติบโตและแข่งแกร่งแน่นแฟ้นอย่างในปัจจุบัน
.

 |   |  547 ครั้ง