ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ

          วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคคลากร จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จำนวน 15 ท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี นำโดย ผศ.ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โดยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ได้บรรยายภาพรวมของการดำเนินงานให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ เสริมสร้างคความสัมพันธือันดีระหว่างองค์กร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการต่อไป

  • 883 ครั้ง