มฟล.คว้า Bronze Award ใน Thailand Research Expo 2022 จากผลงาน Sustainable Coffee for Life

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2022 Award โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำเสนอผลงานและได้รับรางวัล Bronze Award (รองชนะเลิศอันดับ 3)  โดย ผศ.ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขึ้นรับรางวัล ในผลงานวิจัยภายใต้ธีมงาน Sustainable Coffee for Life ที่ได้รับการพิจารณาเลือกจากผลงานให้ได้รับรางวัลจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 105 สถาบัน
.
โดยผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายใต้ธีมงาน Sustainable Coffee for Life นั้น มีที่มาจากโครงการ ‘พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอะราบิก้า ในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน’ ดำเนินการโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เป็นหัวหน้าโครงการ และมีผู้ร่วมวิจัยจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ดร.อมร โอวาทวรกิจ, ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร, ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง และสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ และ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุลได้รับการสนับสนุนจาก พบท. (PMU A) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. 
.

  • 1101 ครั้ง
  • #รางวัล #ส่วนบริการงานวิจัย #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร