มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 มีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดย รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ

     โดยพิธีเริ่มจากขบวนขบวนอัญเชิญตุงพระราชทานและตราประจำมหาวิทยาลัย เข้าสู่หอประชุม จากนั้น อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเข้าสู่พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ โดยผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู จากนั้นผู้แทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่าง ๆ มอบพานไหว้ครูให้แก่อธิการบดีและผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณาจารย์รับมอบ ต่อมาเป็นพิธีรับเป็นลูกศิษย์ อธิการบดี ประธานในพิธีจุดเทียนสัญลักษณ์และทำพิธีเจิมหนังสือเรียน

      จากนั้น เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และผู้นำนักศึกษา

      ต่อมา เป็นพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน โดยผู้นำนักศึกษา นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวให้โอวาท และอธิการบดีกล่าวรับนักศึกษาใหม่เป็นลูกศิษย์

      นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวนำปฏิญาณตนความว่า “ข้าพเจ้านักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอให้คำศัตย์ปฏิญาณต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความเพียรพยายามอย่างที่สุด จะมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ จะประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ จะแน่วแน่ครองตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม จะยึดมั่นในความกตัญญูพร้อมรู้รักษาสามัคคี จะเคารพในกฎเกณฑ์และระเบียบวินัย จะห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง จะมุ่งมั่นสั่งสมความรู้และประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญและแตกฉานเพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดิน ขออนุภาพแห่งความกตัญญูและจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ และอานุภาพแห่งความเคารพเชื่อมั่นศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและสั่งสอนอบรม จงได้ดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาเฉียบคม สมประสงค์ในการศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นเยี่ยมในทุกด้าน จนสามารถเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ความว่า ในนามของนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

    “การเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และเชื่อว่าเป็นความดีใจความยินดีของพวกเธอทุกคนด้วยที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นกัน และก็เชื่อว่าทุกคนเข้ามาด้วยความหวัง ด้วยความตั้งใจ ว่าจะมาศึกษาหาความรู้ จะมาทำอะไรในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่พวกเธอจะอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ต่อไป ก็ขอให้ใช้ความเพียรพยายาม ความตั้งใจอย่างดีที่สุด ที่จะศึกษาเล่าเรียน และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดของตัวเธอเอง ให้มีความเป็นคนดี มีความกตัญญู มีความซื่อสัตย์ และมีความตั้งใจจริงที่จะทำให้บ้านเมืองแห่งนี้ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

    “และสิ่งที่จะเป็นกำลังใจสำคัญอย่างหนึ่งของพวกเธอ ก็คือการนึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณต่อพวกเธอทั้งหลาย ที่ทำให้พวกเธอมีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งมีคนจำนวนไม่มากที่ได้เข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีโอกาสจะได้เข้ามานั่งในสถานที่แห่งนี้ นั่นก็ถือว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ ของทั้งครูบาอาจารย์และผู้ตัวพวกเธอด้วย”

    “พวกเธอทั้งหลายได้กล่าวคำไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตนไปแล้วนั้น สาระสำคัญในคำไหว้ครูและคำปฏิญาณตนนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเธอควรจะต้องเก็บเอาไปคิดและก็ไตร่ตรองเอาไว้ให้ดี ว่าเราจะปฏิบัติตามคำไหว้ครู เราจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณตน เพราะทั้งสองอย่างนั้นเป็นดั่งคำมั่นสัญญา ที่พวกเธอทั้งหลายได้ให้ไว้ต่อหน้าครูบาอาจารย์ และต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นเคารพเทิดทูนสูงสุดของพวกเรา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าได้ยึดถือและตั้งใจทำอย่างที่กล่าวไว้ ก็มั่นใจได้ว่าความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน สำเร็จในการประกอบกิจการงาน และมีความสำเร็จในการดำรงชีวิตก็จะเกิดแก่พวกเธอทุกคนอย่างแน่นอน”

     “วันนี้ในเมื่อเธอได้กล่าวคำไหว้ครู ก็คือการสมัครเข้าเป็นศิษย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อบอกว่าเราจะเป็นศิษย์ที่ดี เพราะฉะนั้นในฐานะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยอย่างแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งตลอดชีวิต ก็ขอรับพวกเธอทั้งหลายทุกคนเป็นลูกศิษย์ของพวกเราด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง นับวันนี้ต่อไปพวกเธอทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นศิษย์มีครู เป็นลูกศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ซึ่งจะยึดมั่นในปณิธานของคุณงามความดี ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อไป”

     “ขอรับพวกเธอทั้งหลาย เป็นลูกศิษย์ของพวกเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แม้พวกเธอไปอยู่แห่งหนตำบลใด พวกเธอก็ยังเป็นลูกศิษย์ของพวกเราอยู่เสมอ แม้จบการศึกษาไปแล้วก็ยังเป็นลูกศิษย์ของพวกเรา เคยพูดทุกปีว่านับเนื่องจากวันนี้เป็นต้นไป ความผูกพันระหว่างพวกเธอซึ่งเป็นลูกศิษย์ กับพวกเราซึ่งเป็นอาจารย์ จะหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็จะมีความผูกพัน มีความคิดถึง มีความเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดไป ตราบที่เรายังนับถือว่าเป็นศิษบ์มีครู เป็นลูกศิษย์และอาจารย์กันอยู่ ก็ขอให้พระบารมีของสมเด็จย่าคุ้มครองพวกเธอให้ประสบความสำเร็จ มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน และมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป ขอให้ลูกศิษย์ของเราทุกคนได้มีความสำเร็จตามที่ปรารถนา ขอให้โชคดีทุกคน” นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าว

    รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวรับนักศึกษาใหม่เป็นลูกศิษย์ ความว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญตามประเพณีของไทย และเป็นขนบประเพณีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ดำเนินการสืบต่อมาตั้งแต่รุ่นแรก เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องระลึกถึงและดำเนินต่อ เพื่อสืบสานธรรมเนียมปฏิบัตินี้ไว้ให้ดีงาม และมีสิ่งนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจและเป็นแนวทางของการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้

     “ในฐานะอธิการบดี ก็ขอเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่วันนี้ลูกศิษย์ใหม่ทุกคนได้ปวารณาตัวขอคารวะครูอาจารย์ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจตั้งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นแบบอย่างในสังคมในวิชาชีพของตนต่อไป สิ่งสำคัญที่สุด หากได้ให้คำสัญญานั้นแล้วคือการรักษาสัญญา ให้จบการศึกษาและสำเร็จได้อย่างที่มุ่งหวังและตั้งใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้”

      “พรใด ๆ คงไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับความตั้งมั่นตั้งใจในตน ที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และไม่ลดละต่อความยากลำบาก ไม่ท้อถอย ตั้งมั่นในการทำงาน ไม่ว่าเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยาก แต่การอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นไม่ใช่เก่งเพียงแต่ด้านวิชาชีพหรือวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของลูกแม่ฟ้าหลวงที่ต้องสืบทอด และเป็นองค์ประกอบของบุคลิกลักษณะที่สำคัญอันเป็นที่ต้องการของสังคมและของประเทศชาติ”

     “สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในความเป็นครูบาอาจารย์ ก็คือลูกศิษย์ประสบความสำเร็จแ ล้วสามารถออกไปดูแลผู้อื่นในสังคม และประเทศชาติได้ ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จดังคำอวยพรของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และขอให้ตั้งใจเล่าเรียนยึดถือเคารพในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอให้ทุกคนสำเร็จได้ดังประสงค์ มีอนาคตที่สดใสตลอดไป” อธิการบดี กล่าว

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 |   |  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  1544 ครั้ง