มฟล. จัดกิจกรรมตามรอยปณิธาน ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมตามรอยปณิธาน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 3 กันยายน 2555 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ชุมชนบริเวณโดยรอบวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการปลูกป่า..สร้างคน ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บการน้ำ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนภายนอกอีกด้วย

  • 450 ครั้ง
  • #ปลูกป่า สร้างคน #ส่วนพัฒนานักศึกษา