ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 20 ร้านค้า ประจำปี พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม บริเวณอาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 , อาคาร E-Park , อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) , อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (S2) และอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) จำนวน 20 ร้านค้า

     ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

     การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

     กำหนดการรับสมัครดังนี้

     1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
     2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
     3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  

     ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 1312 ครั้ง