สำนักวิชาศิลปสาสตร์ จัดโครงการ 'Read Me, Literature Me'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้สำนักวิชาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยการอ่านวรรณกรรมอังกฤษ (Read Me, Literature Me) ณ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา จังหวัดเชียงราย

การจัดโครงการในครั้งนี้จัดให้กับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา จังหวัดเชียงราย นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาผนวกในการเล่านิทานพื้นบ้านของภาคเหนือของไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้น้องๆ ฟัง โครงการนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัวและพัฒนาทักษะการอ่าน การเล่าเรื่อง และการฟังภาษาอังกฤษไปในขณะเดียวกัน

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisut Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 442 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์