มฟล. ต้อนรับคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ และติดตามรายวิชา Anti-Corruption

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา นำโดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ พร้อมคณะกรรมาธิการจำนวน 42 คน เข้าหารือและเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับฟังบรรยายในหัวข้อดังนี้
1.    แผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี และ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
2.    การจัดการเรียนการสอนรายวิชา Anti-Corruption (การต่อต้านการทุจริต)
       โดย  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
               2. อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์
ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาจากสภานักศึกษา - องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการหารือและได้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมนักศึกษา การรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
 

 |   |  สำนักวิชานิติศาสตร์ ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  82 ครั้ง