มฟล. นำ นศ.ไทย-ต่างชาติ จัดกิจกรรม MFU for ALL ที่เชียงตุง เมียนมาร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เดินทางไปยังจังหวัดเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้ทำสาธารณประโยชน์ร่วมกัน สร้างคามสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยเชียงตุง พบปะศิษย์เก่าชาวเมียนมาร์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งและรับการสนับสนุนจาก บ.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น (จำกัด) โดยมีกิจกรรมทั้งการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ‘Environmental and Health Issue among Mekhong Sub-region’ จากอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งมีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม มีการพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าชาวเมียนมาร์ Alumni Talk และกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ที่บ้านพักคนชราเชียงตุง 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 648 ครั้ง