ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. จับมือ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูภาษาจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูภาษาจีน” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7 – 23 ตุลาคม 2565 ความร่วมมือของทั้งสองสถาบันมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูให้เป็นครูมืออาชีพในอนาคต มีความพร้อมในการการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ภาษาจีนและศาสตร์การสอนไปสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • 412 ครั้ง