นายกสภามฟล. บรรยาย ‘จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่อนาคตอันยาวไกล’ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 11 ตค. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการบรรยายหัวข้อ From Institutional Memory to the Future of MFU โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่ผู้เข้าร่วมในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 (MFU Young University Leaders Programme2: MFU-YUL2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดกิจกรรมหมวด ผู้นำ (Leadership) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การเป็นผู้นำในวิถีใหม่ที่เข้าใจในบทบาทและสามารถบริหารจัดการด้านต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับชาติมายาวนาน 
.
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยระบุว่า “เชื่อมั่นว่าการบรรยายในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมทุกท่านที่จะได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการเป็นผู้นำ การวางนโยบาย การพัฒนาและบริหารบุคคล รวมไปถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้ในอนาคต”
.
สำหรับเนื้อหาในการบรยายนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามฟล. ได้บรรยายถึงความเป็นมาในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่เป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปี 2540 ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในปี 2541 ก่อนเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในเวลาต่อมา จากจุดเริ่มต้นของประชาชนในพื้นที่ต้องการมหาวิทยาลัยที่ดีในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนการสืบสานปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘ปลูกป่า สร้างคน’ 
.
ในการบรรยายยังได้เล่าถึงแนวคิดในการดำเนินงานด้วยหลัก New Different Better ด้วยตั้งใจที่จะไม่เดินตามรอยมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปิดสอนมาก่อนหน้าแล้ว เพื่อเติบโตในแบบของตัวเอง จึงเป็นที่มาในการการเลือกเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือการปรับให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีที่ 2 หลังจากเปิดให้มีการเรียนการสอนขึ้น และการเน้นทักษะภาษาจีนเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของโลกทั้งในการค้าการลงทุนและอื่นๆ เพื่อให้ผลิตบัณฑิตและปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนโดยตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
.
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงโครงการการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่นี้ว่าการได้ได้มาพบกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าได้พบกับอนาคตของมหาวิทยาลัย การอบรมหรือพัฒนาผู้นำนั้นเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรทำในทุกยุคทุกสมัย โดยได้ให้ข้อคิดในการเป็นผู้นำในการบริหารงานไว้อย่างรอบด้าน ตลอดจนยังได้ฝากข้อสังเกตให้ผู้ร่วมโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือแนวทางนำความรู้ความสามารถของบุคลากรมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

  • 426 ครั้ง