องคมนตรี บรรยาย How to Be Leaders with Ethical and Responsibility ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการบรยายในหัวข้อ How to Be Leaders with Ethical and Responsibility โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 (MFU Young University Leaders Programme2: MFU-YUL2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำในวิถีใหม่ที่เข้าใจในบทบาทและสามารถบริหารจัดการด้านต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับชาติมายาวนาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี กล่าวรายงาน
.
“ด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ดิฉันเชื่อมั่นว่าการบรรยายในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมทุกท่านที่จะได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการเป็นผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ที่พร้อมด้วยความรู้ ทักษะและคุณธรรมอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้ในอนาคต ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย เป็นอย่างสูงที่ได้มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าให้พวกเราได้ฟังในวันนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ต่อไป” อธิการบดี กล่าวในตอนหนึ่งในการกล่าวต้อนรับ 
.
ในส่วนหนึ่งของการบรรยาย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้นำว่า ผู้นำต้องนำพาให้หน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจและนโยบายหน่วยงาน, ผู้นำต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์, ผู้นำต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล, ผู้นำต้องสร้างระบบบริหารและบรรยากาศของหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติทำงานได้เต็มที่และอย่างมีความสุข, ผู้นำต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, ผู้นำต้องสร้างสิ่งแวดล้อองค์กรที่เน้นธรรมชาติและประหยัดพลังงาน เป็นต้น
.
ทั้งยังได้ฝาก บัญญัติ 10 ประการสำหรับผู้นำให้กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายว่า ต้องสร้างระบบและสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อให้ดึงดูดให้คนเก่งๆ อยากมาทำงานด้วย, ต้องคาดการณ์ล่วงหน้าและต้องพาองค์กรผ่านจุดเปลี่ยน ก่อนภาวะภายนอกจะบังคับให้เปลี่ยน, ต้องสร้างผู้ที่มีความสามารถและมีแรงขับสูงที่ตนเชื่อถือ แล้วมอบงานให้พวกเขาทำอย่างเต็มที่, ต้องสร้างผู้นำอื่นในองค์กรโดยการฝึกอบรมหรือการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่, ต้องยึดมาตรฐานทางจรรยาบรรณของตนไว้ให้มั่นและจะต้องไม่ยอมให้หย่อนยานโดยเด็ดขาด, ต้องส่องกระจกหาข้อบกพร่งของตัวเองก่อนอยู่เสมอ แล้วรีบแก้ไขโดยไม่รอให้สถานการณ์บีบบังคับ, ต้องเสาะหาความเห็นจากคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างจริงใจและนำเอาไปใช้จริง, ต้องเสาะหาคำปรึกษาจากครู ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารขององค์กรเมื่อมีความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น, ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและพยายามคาดการณ์ล่วงหน้าว่าสิ่งต่างๆ จะวิวัฒน์ไปทางไหนแล้วประเมินว่าตนต้องรู้อะไร จะได้เตรียมพร้อมไว้เมื่อสาถนการณ์มาถึง และต้องสนุกสนานกับงานและความท้ายทาย เมื่อไหร่หมดสนุกเมื่อนั้นคือวันเสื่อม 

  • 508 ครั้ง