มฟล. ร่วม กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนา โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนา โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างเครือข่ายและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อเพื่อสอดรับกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมทั้งหาแนวทางสร้างความร่วมมือต่อกันในอนาคตทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน  โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนจากสถาบันขงจื่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนและสถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. และรับฟังผลการดำเนินงานตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ได้มีนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนไปแล้วว่า 6,000 คน

        หลังจากนั้นเป็นการเสวนาร่วม ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ, นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ และ H.E. Mr. Lyu Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวในฐานะตัวแทนฝ่ายจีน จากนั้นเป้ฯการดำเนินการสัมมนา ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ สถาบันขงจื่อ 4.0 ในบริบทความร่วมมือด้านการศึกษา โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล., พัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-จีน โดย นางสาวอาจารี  ศรีรัตนบัลล์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก, , การดำเนินงานของสถาบันขงจื่อในประเทศไทย โอกาสความร่วมมือและความคาดหวังในยุค 4.0 โดย Ms. Song Ruoyun เลขานุการเอก (ฝ่ายการศึกษา) สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนสำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทย, ปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับ OBOR และสถาบันขงจื่อในประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการฝ่ายจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 |   |  อธิการบดี ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา  |  2046 ครั้ง