มฟล. จัด “ลานนา เฟสติวัล” ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม Lanna Festival 2 “จุดประทีปต๋ามเตียนล้านนา ถวายโคมปูจาตี่ลานดาว” ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ชมรมดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band ชมรมดนตรีไทย-พื้นเมือง ชมรมนาฏศิลป์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา ผู้แทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมชมกิจกรรม ทั้งซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์บนเวที การประกวดทูตรักษ์วัฒนธรรม รวมทั้งร่วมแขวนโคมล้านนา จุดผางประทีปที่บริเวณลานดาว

     ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา กล่าวในพิธีเปิดว่า ลานนา เฟสติวัล เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นอีกภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ทั้งชาวไทยที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ และนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของภาคเหนือ อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ศรัทธา การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การแต่งกาย รวมถึงอาหารพื้นเมือง นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

    ภายในงาน นอกจากชมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ และการประกวดทูตรักษ์วัฒนธรรมบนเวทีแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้เข้าร่วมสืนสานประเพณีด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน แขวนประดับโคมล้านนา หยอดผางประทีป ประดิษฐ์กระทง ทดอลงทำงานศิลปะกับหลักสูตรพุทธศิลปกรรม ชมงานประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมโดยพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ชิมอาหารเมียนมาโดยชมรมนักศึกษานานาชาติ และร่วมวางผางประทีปบริเวณลานดาว

.

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 

 

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) สำนักวิชาศิลปศาสตร์  |  443 ครั้ง