มฟล. ร่วม สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ จัดการประชุมวิชาการ โครงการศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดิน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ICS Thailand) จัดการประชุมวิชาการ โครงการศัลยศาสตร์เพื่อแผ่นดิน หัวข้อ Common Surgical Problem, Oncology & Wound Management in Northern Thailand ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 โดยมีพิธีเปิด ณ ห้องประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธี นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ นายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการ รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. กล่าวปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ ในงานมีการเสวนาหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับศัลยศาสตร์โดยวิทยากรจากสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศเข้าร่วม ณ มฟล. และผ่านช่องทางออนไลน์

      รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีเปิดว่า มฟล. ได้รับเกียรติในการเป็นพื้นที่จัดการประชุมวิชาการจากสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยฯ ด้วยความร่วมมือระหว่างกันกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.

     “การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ในการเป็นกลไกที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้พัฒนาเรื่องของทักษะการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานร่วมกัน ในเรื่องของการรักษาโรคทางด้านศัลยกรรม ความเข้มแข็งของการสร้างเครือข่ายของการทำงานของสมาคม และเรื่องสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน การแลกเปลี่ยนกันเรื่องวิทยาการขั้นสูง ซึ่งควรจะมีการดูแลอย่างชัดเจน เชื่อมั่นว่าการทำงานนั้นมุ่งหวังเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษา การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน มีชีวิตที่ยืนยาวและได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย”

   “ขอขอบคุณคณะวิทยากร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สละเวลามาบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและให้เกียรติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความไว้วางใจเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม ทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ของโลก ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้น” อธิการบดี มฟล. กล่าว

     นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ นายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ กล่าวรายงานว่า สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2497 โดย พันโทนายแพทย์นิตย์ เวชชวิศิษฎ์ ซึ่งสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาดูแลรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการประสานความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการและในเชิงปฏิบัติการควบคู่กัน

      “ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดปณิธานของอดีตคณาจารย์ ให้บรรลุผลและขยายผลให้สืบเนื่องต่อไป จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการขึ้น เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ ด้านบริการ การวิจัย และการศึกษาต่อ ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของสมาคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคม สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านอธิการบดี คณบดีสนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยากร คณะกรรมการจัดการประชุม บริษัทต่าง ๆ รวมทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้เกียรติเข้าร่วมงานในการประชุมวิชาการครั้งนี้” นายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ กล่าว

.

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 

 |   |  อธิการบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  218 ครั้ง