มฟล. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ เพิ่มทักษะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่พนักงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ให้แก่พนักงาน เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง E4A-517 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) คือความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน

      โดยในการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์นั้น ประกอบไปด้วย การสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง ทั้งด้านอารมณ์ จุดแข็ง และคุณค่า การบริหารจัดการทางด้านอารมณ์และมุมมองที่มีต่อเหตุการณ์ การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การยอมรับในความแตกต่างและเข้าใจคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างกัน การบริหารความสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข สามารถเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยการนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์มาช่วยเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคล การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่ ITA  |  191 ครั้ง