อธิการบดี มฟล. ประกาศ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 เน้นย้ำต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting โดยอธิการบดีได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานได้รับทราบ โดยเน้นย้ำให้ผู้บริการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มอบใบประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ให้แก่ผู้แทนสำนักวิชา ศูนย์ สำนักงานวิชาการ สำนักงานบริหารกลาง และสถาบัน โดยอธิการบดีได้กล่าวเน้นย้ำถึงหลักปฏิบัติงานว่าผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบาย No Gift Policy และหากมีผู้พบเห็นหรือรับทราบข้อมูลว่ามีการรับของขวัญของกำนัลของให้ทุกแจ้งมายังช่องทางร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 |   |  ITA  |  2229 ครั้ง