สนว.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จับมือ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด บูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด (IP one) และชุมชนต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ไทยเฮิร์บ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรรมภายใต้โครงการ Cosmetic Innovative Creation for Sustainable Development of Model Community: from Land to Brand THE PROJECT ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการของรายวิชา Cosmetic Science for Skin Care  และ Cosmetic Science for Hair Care  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบริษัท IP one ในเชิงการตลาดและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามในความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ  อาคาร E4 A ชั้น 8 ห้อง 812 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. เปิดเผยว่า สำนักวิชาฯ มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถะระดับสากลสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางไปถ่ายทอดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงส่งเสริมกรพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดังนั้นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการบูรณาการองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์งานวิจัยที่สร้างจากภายนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นนอกจากจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่นำมาใช้พัฒนาความรู้ความสามารถทางความรู้และปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมแล้ว สำนักวิชายังส่งเสริมให้บัณฑิตมองเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับและต้องการในอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง อีกด้วย 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้จัดตั้งโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องสำอางเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน (Cosmetic Innovative Creation for Sustainable Development of Model Community: from Land to Brand) โดยจัดให้มีโครงการบูรณาการการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนวิชา 1701317 Cosmetic Science for Hair Care และ 1701318 Cosmetic Science for Skin Care โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและคิดคันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบที่สามารถนำสู่ระบบตลาดเสมือนจริงได้ โดยมีการบูรณการความรู้สู่ชุมชนด้วยการนำทรัพยากรที่มีในชุมชนมาพัฒนาให้เป็นส่วนผสมสำคัญในเครื่องสำอางเพื่อให้นักศึกษามองเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนอันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง

การพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่สร้างสรรค์หรือแนวความคิดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดและผลักดันจนเป็นแบบเผนธุรกิจที่ทำได้จริงนั้น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ดังนั้น โปรแกรมร่วมมือระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. และ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด จัดขึ้นเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจนเป็นแบบแผนธุรกิจที่ทำได้จริงจึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมพันธกิจดังกล่าว ภายใต้ "โครงการบ่มเพาะทักษะการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเครื่องสำอางและพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน(Formulation Development skills Incubator Program for Cosmetic Innovative Creation and Sustainable Development of Model Community)" โดยโปแกรมจะครอบคลุม 2 แนวทางในการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่
     1. นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ (Product Innovation Development) เป็นการนำเสนอสินค้ารูปแบบใหม่หรือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีกว่าเดิม
     2. นวัตกรรมทางการตลาดหรือรูปแบบธุรกิจแนวใหม่ (Marketing / Business Model Innovation) การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ มีมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด มาร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คุณทัศนพร เอกพงศ์พิสิฐ Chief Marketing Officer คุณทัศนีย์ ส่วนบุญ Senior Research & Development Manager คุณศลิษา เอี่ยมอมรเลิศ E-Commerce & Partnership Manager คุณมาลิสา ชนะโชติวรางกุล Senior Key Account Manager และคุณปนิก ลิ้มมาลัย Group Brand Innovation Manager 

 

  • 2438 ครั้ง
  • #สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง