โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ รับสมัครแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ประสงค์จะรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • แพทย์ ๑ อัตรา
  • เภสัชกร ๑ อัตรา

 2. การสมัครสอบคัดเลือก
  • สมัครด้วยตนเอง
   กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน
   ยื่นใบสมัครที่
   - ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
   ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ ๓๘/๑๑-๑๓อาคารอโศกเพลซ ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท ๒๑ แขวงคลองเตย เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สมัครทางไปรษณีย์
   สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfuhospitalbkk.com หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตาม ข้อ ๓ และส่ง EMS มาที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ (สมัครงาน) เลขที่ ๓๘/๑๑-๑๓ อาคารอโศกเพลซ ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท ๒๑ แขวงคลองเตย เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

 3. หลักฐานการสมัคร
  • ใบสมัคร ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายในคราว เดียวกัน จำนวน ๑ รูป
  • สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า จบการศึกษาครบถ้วนตามกระบวนการ ศึกษา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ
  • หนังสือรับรองการทำงาน ที่แสดงระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดอย่างชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ ๑ กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือแสดงให้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
   ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

 4. กำหนดการดำเนินการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม www.mfuhospitalbkk.com

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 7570 ครั้ง