รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัส
ตำแหน่ง
หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวน
อัตรา
สถานะ
6750 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล 1 รับสมัคร
6749 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6748 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 รับสมัคร
6747 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 รับสมัคร
6746 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พยาบาล 1 รับสมัคร
6745 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6744 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 รับสมัคร
6743 สำนักงานบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6742 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 1 รับสมัคร
6741 ส่วนการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6740 ส่วนพัสดุ เจ้าหน้าที่บริหาร 1 รับสมัคร
6739 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6738 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข 1 รับสมัคร
6737 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 รับสมัคร
6736 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง
พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6735 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง
พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6734 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6733 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบสัมภาษณ์
6732 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 ประกาศผล
การคัดเลือก
6731 โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
6730 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6728 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พนักงานนวด (ลูกจ้างชั่วคราว) 3 สอบปฏิบัติ
6727 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นักกิจกรรมบำบัด 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6725 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6723 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6721 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล (CSSD) 1 รับสมัคร
6714 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข 1 สอบข้อเขียน
6674 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์) (งานก่อฉาบ) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6673 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์) (งานไม้) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
6663 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง
เภสัชกร 1 รับสมัคร
66104 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เภสัชกร 1 สอบข้อเขียน
6627 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผู้ช่วยพยาบาล 1 สอบข้อเขียน

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

  • 51930 ครั้ง