รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตรา สถานะ
6707 สำนักวิชาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหาร สอบข้อเขียน
6706 ส่วนอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6705 ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6704 ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ นิติกร 1 สอบข้อเขียน
6703 ส่วนอาคารสถานที่ คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
6702 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบข้อเขียน
6701 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 รับสมัคร
6679 ส่วนการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบสัมภาษณ์
6678 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6677 สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เจ้าหน้าที่บริหาร 
(ปฏิบัติงานประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กรุงเทพมหานคร)
1 ประกาศผล
การคัดเลือก
6676 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา
เจ้าหน้าที่บริหาร 1 สอบสัมภาษณ์
6675 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พยาบาล 1 สอบสัมภาษณ์
6674 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์)
(งานก่อฉาบ) (ลูกจ้างชั่วคราว)
1 รับสมัคร
6673 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานโยธา-สถาปัตย์)
(งานไม้) (ลูกจ้างชั่วคราว)
1 รับสมัคร
6670 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา
นักวิทยาศาสตร์ 1 สอบสัมภาษณ์
6667 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 สอบสัมภาษณ์
6663 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เภสัชกร 1 รับสมัคร
6652 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พนักงานนวด (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบปฏิบัติ
6651 ส่วนอาคารสถานที่ ผู้ช่วยช่าง (งานศิลป์) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
6627 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้ช่วยพยาบาล 1 รับสมัคร

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

 |   |  31453 ครั้ง