MFii ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การออกตลาดสากล (สินค้าขึ้นเครื่อง)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การออกตลาดสากล (สินค้าขึ้นเครื่อง) ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา ปี 2560 โดยมี คุณอดิวิชญ์ สงคิริ ที่ปรึกษาคัดเลือกสินค้าขึ้นเครื่องการบินไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสากล ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ณ ห้อง MI 305 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 438 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม