สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานทั้งสองฝ่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาการดำเนินงานตามกิจกรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอดทั้งร่วมกันพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษาและการสร้างเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน

ที่มา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 586 ครั้ง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ