นายกสภามฟล.-อธิการบดี มอบปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิตรุ่นที่20

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยมีกำหนดมอบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และมหาวิทยาลัยได้จัดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันซ้อมใหญ่และประกอบกิจกรรมและพิธีสำคัญ อาทิ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น พิธีปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต พิธีถวายสักการะและกราบบังคมทูลลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งในพิธีปัจฉิมโอวาท มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง และรองศาสตรจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิต
.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง กล่าวกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ว่า “ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้ภาคเพียรเล่าเรียนจนสำเร็จ สอบไล่ได้ ได้รับปริญญาบัตรในครั้งนี้ การที่สามารถเรียนจบเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเพียรพยายาม ความมีสติปัญญา และความรอบรู้ที่ทุกคนมีอยู่ในตัว นับจากนี้เป็นขั้นตอนที่ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากครูบาอาจารย์ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่อยู่ที่นี่ ประสบการณ์การปรับตัวที่จะเข้าอยู่ในสังคมที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยของเราต่อไป 
.
ทั้งนี้ความรู้และประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับการสั่งสอนอบรมมาระดับหนึ่งจากอาจารย์จากชีวิตในมหาวิทยาลัย นับจากนี้จะเป็นเวลาที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นไปปรับตัวปรับใจให้กับสถานการณ์ที่จะเผชิญในภายภาคหน้า ความรอบรู้และประสบการณ์พื้นฐานนั้นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงต่อไป นอกจากความรู้ประสบการณ์เต็มเปี่ยม ยังมีความรู้สึกอยากเป็นคนดี อยากทำในสิ่งที่ถูกต้อง อยากทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีใครบอกว่าต้องทำอย่างไร อยู่ในจิตสำนึกอันดีอันงามของทุกคนที่ได้รับการหล่อหลอมมา การเจริญก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้านั้น อยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้น 
.
ถ้าวันนี้เปรียบเป็นวันที่เข้ามามหาวิทยาลัยแล้วได้ปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้จะเติบโตอย่างไรขึ้นอยู่กับต้นไม้แต่ละต้นว่าขวนขวายหาอาหาร ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศได้ดีแค่ไหน เช่นเดียวกับทุกคนที่ได้รับการเพาะการปลูกการฟูมฟักมาระดับหนึ่ง นับจากนี้ก็เป็นขั้นตอนแสวงหาอาหาร ปรับตัว เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ต้นไม้ในป่าโตไม่เท่ากันสักต้นทั้งที่ปลูกพร้อมกัน เพราะความสามารถในการแสวงและปรับตัวของแต่ละคนไม่เท่ากัน ชีวิตของคนก็เช่นเดียวกัน ความสามารถในการปรับตัวการรู้จักจังหวะเวลาของการดำรงชีวิตความขยันหมั่นเพียร และที่สำคัญที่จะเป็นเกราะคุ้มภัยให้รอดปลอดภัยตลอดไปคือ ความซื่อสัตย์สุจริตและความกตัญญูรู้คุณที่จะเป็นเกราะคุ้มภัยให้ทุกคนก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไปได้
.
ฉะนั้นขอให้ทุกคนตระหนักว่านับเนื่องจากนี้ไปชีวิตทั้งหมดจะอยู่ในมือพวกเธออย่างเต็มที่ที่จะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความหวังภาคภูมิใจในนามของมหาวิทยาลัย มีแต่ความปรารถนาดีที่จะให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป เหมือนกับคำที่มักกล่าวว่าความสุขของครูอาจารย์สำคัญที่สุดคือมองเห็นลูกศิษย์เจริญเติบโตและก้าวหน้า ความทุกข์ของครูบาอาจารย์ที่มีก็ตรงข้ามกันก็คือทุกข์หดหู่ใจทุกครั้งที่ใครประสบความลำบากยังไม่สามารถจะก้าวเดินต่อไปเต็มที่ เป็นความห่วงผูกพันที่จะมีอยู่ตลอดไป โอกาสนี้ขอบารมีสมเด็จย่า คุ้มครองให้พวกเธอมีชีวิตที่สุขมีความสุขสำเร็จในการดำเนินชีวิตแล้วสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน”
.
ด้านรองศาสตรจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวกับบัณฑิตว่า “ในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสที่ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 หรือเป็นลำดวนช่อที่ 20 และขอต้อนรับทุกท่านในการกลับมาเยือนบ้านของเรา
.
ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้เวลาศึกษาเล่าเรียน มหาวิทยาลัยได้กำหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว ดังนี้ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงควรเป็นผู้มีความรู้ในวิชาการที่ศึกษาอย่างเพียงพอเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับทั้งด้านภาษาและองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ศึกษาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ด้วยภูมิปัญญาและภูมิธรรมมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและปรับปรุงตัวเองและหน้าที่การงานอยู่เป็นนิจ มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความคิดที่กว้างไกลและสอดคล้องกับทิศทางประชาคมนานาชาติ ยึดมั่นในเอกลักษณ์ในความเป็นไทยและมุ่งประโยชน์ของสังคมชาติบ้านเมืองเป็นหลัก 
.
บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ใดในประเทศหรือต่างประเทศ ขอให้นำความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในการดำเนินชีวิตในอนาคตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ ตามกำลังความสามารถของทุกคน ขอให้บัณฑิตดำรงตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ใช้ชีวิตที่มีความรู้สึกที่เปี่ยมล้นของความมีจริยธรรมมีความกล้าที่จะรักษาคุณงามความดีเพื่อประกอบกิจการงานและปฏิบัติตนในการประกอบสัมมาอาชีพ ประพฤติดีประพฤติชอบ ตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมประเทศชาติให้สมกับเป็นบัณฑิตลูกแม่ฟ้าหลวงทุกคน
.
ความสำเร็จในวันนี้เกิดจากความมุ่งมั่นผ่านช่วงเวลาที่ไม่ปกติในปีการศึกษานี้คือผู้กล้าและผู้ผ่านสนามที่แตกต่างจากทุกรุ่น ทุกท่านต้องภาคภูมิใจที่ผ่านพ้นมาได้จนถึงเส้นชัยที่เหนือไปกว่านั้นเราจะพาตนออกไปให้สังคมรู้จักความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง รู้จักคุณค่าของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิม 
.
สิ่งสำคัญโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก สิ่งที่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัยในวันนี้อาจไม่เพียงพอ ทุกคนต้องปรับตัวเองให้ทันสถานการณ์ ความรู้ที่ได้รับไปเป็นเพียงเสบียงที่เก็บไประหว่างทาง ถ้าไปเจอสถานการณ์ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ การศึกษานอกจากได้รับจากมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญและยังมีเครื่องมือที่ให้เราเรียนรู้ได้นอกจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปจากมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องพร้อมและปรับตัวให้ได้ ทักษะที่สำคัญและมีความจำเป็นในอนาคตคือทักษะที่เราจะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มี Learning Skills สามารถที่จะปรับตัวเอง ทำตัวเองให้ถึงพร้อมและเผชิญในทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทำประโยชน์ให้องค์กรที่เราจะไปอยู่ร่วมเป็นสมาชิก 
.
นอกจากนี้ความสามารถทุกอย่างนั้นเราอาจจะต้องปรับตัวเองจากการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายที่จะมีแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือโอกาสที่ทุกท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เรียนรู้ปฏิบัติใช้และพัฒนาตนเองตลอดเวลานับจากนี้ไป บัณฑิตทุกคนการที่เราใช้ความรู้ร่วมกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงเราคงต้องเรียนรู้กันไปไม่สิ้นสุด มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะทำในเรื่องของ Lifelong Learning เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ประโยชน์ ในอนาคตยิ่งๆ ขึ้นไป  
.
บัณฑิตควรจะรู้จักตัวเองก่อนที่จะออกสู่โลกการงาน เพื่อจะปรับตัวเองได้ ค้นหาให้เจอว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาที่จะต้องพบเจอนั้นคืออะไรสิ่งสำคัญก็คือปรับตัวเองให้ทันมีภูมิต้านทานให้พร้อม และเดินหน้าออกไปในอนาคตที่สดใส ในโอกาสนี้ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว หน้าที่การงาน นำความรู้ไปใช้ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน มีความกล้าในการดำรงคุณธรรม และกรอบแห่งคุณงามความดี ขอให้ท่านภาคภูมิใจตระหนักถึงศักดิ์และสิทธิ์ของปริญญาที่ได้รับพระราชทานเพื่อเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป ขอให้โชคดีทุกคน” 
 

 |   |  343 ครั้ง