ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย

 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.     ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการ

ลำดับ

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

จำนวน

อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ตำแหน่ง:นักวิจัย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑) การพัฒนาและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและดำเนินโครงการวิจัยในฐานะนักวิจัยอย่างน้อย ๑ โครงการต่อปี

๒) วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

๓) การเขียนเรียบเรียงรายงานและจัดทำเอกสารทางวิชาการ (หนังสือ บทความทางวิชาการ จดหมายข่าว)

๔) การนำเสนอผลงานวิชาการ ในเวทีประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

๕) การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับเครือข่ายนักวิชาการสาขาต่างๆ และแหล่งทุนในประเทศและต่างประเทศ

 

๑) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) มีพื้นฐานความรู้และความสนใจด้านงานวิจัย หรือมีผลงานวิจัยหรือมีความสนใจเรื่องการพัฒนาระหว่างประเทศ การพัฒนาในเอเชียและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

๓) มีความสามารถในการเขียนผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๔) มีทักษะในการพัฒนาและสร้างแนวร่วมเครือข่ายภาคีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

๕) มีทักษะหรือประสบการณ์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training program)

๖) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๕๒๕ หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐

๗) มีทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Officeและสามารถจัดการบริหารข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้

 

. การสมัครสอบคัดเลือก

         ๒.๒ สมัครด้วยตนเอง

                 กรอกใบสมัคร โดยแนบหลักฐานตาม ข้อ ๓ และยื่นใบสมัครที่

ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ตามวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา ๐๘.๐๐ น. –๑๖.๐๐ น.

 

          ๒.๓ สมัครทางไปรษณีย์

สั่งพิมพ์ใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๓ แล้วส่งมาที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ โดยวงเล็บมุมซอง สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย

 

. หลักฐานการสมัคร

          ๓.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑นิ้ว ซึ่งเป็น
                  รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖เดือน และถ่ายในคราวเดียวกันจำนวน ๑รูป

          ๓.๒  สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน ๑ฉบับ

          ๓.๓  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วน
                  ตามกระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่       

                  ปิดรับสมัครโดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร     

                  จำนวน ๑ฉบับ

           ๓.๔   ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTSหรือผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่

                  สามารถเทียบเท่า TOEFL/IELTSได้ จำนวน ๑ ฉบับ

          ๓.๕   สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ฉบับ
                  และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน ๑ฉบับ

          ๓.๖   สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ฉบับ

          ๓.๗  หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร
                  ตามข้อ ๑กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

*ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องแนบหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์

* ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗

* ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

   

๔. กำหนดการดำเนินการคัดกลือก

วัน/เดือน/ปี
การดำเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ดำเนินการรับสมัคร

-ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและ
จะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
มาสอบสัมภาษณ์

   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

           

 
MFU: Application Form for Researcher (PDF) [ 650.52 KB]
MFU: Application Form for Researcher [ 96.50 KB] 

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 5182 ครั้ง