อธิการบดี มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ได้ประกาศผลรางวัลจากการจัด "กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" โดยได้มีบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 18 ผลงาน ทั้งนี้ จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน "นิทรรศการ: การประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565" ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร M-Square รวมทั้งการโหวตผลงานการประกวดนวัตกรรมฯ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       ในการนี้ รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีฯ มอบป้ายเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะ "การประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565" จำนวน 6 ผลงาน ใน 3 ประเภท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง­

 

      โดยรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

ประเภทรางวัลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1.รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน: ระบบจัดการจุดฝังเข็ม

หน่วยงาน/ทีมงาน: สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน: ระบบการจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

หน่วยงาน/ทีมงาน: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน: การใช้เทคโนโลยีบาร์โคดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนการจ่ายยา

หน่วยงาน/ทีมงาน: งานเภสัชกรรม ร่วมกับ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. รางวัลชมเชย

ผลงาน: PP-MFU rubber band ligator

หน่วยงาน/ทีมงาน: ทีม OPD ศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ประเภทรางวัล Popular Vote

1.รางวัล Popular Vote

ผลงาน: ระบบฝึกปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Internship System)

ทีมงาน: ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

 

ประเภทรางวัล การโหวตมหาชน "งานนิทรรศการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565"

1.รางวัล การโหวตมหาชน

ผลงาน: BIG Data management: ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อจัดการ Big data

ทีมงาน: ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 

 |   |  อธิการบดี ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  144 ครั้ง